Zadania Prokuratora

Prokuratura jest scentralizowana. Prokurator jest obowiązany wykonywać zarządzenia i wytyczne przełożonego. Prokurator może, jeśli nie zgadza się z poleceniem przełożonego, żądać jego zmiany lub wyłączenia go ze sprawy. Nie powinny z tego tytułu wynikać skutki prawne, jeśli należycie umotywuje swoje stanowisko. Prokuratora krajowego jako zastępcę Prokuratora Generalnego, naczelnego prokuratora wojskowego i ich zastępców powołuje prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratorem wojskowym może być tylko oficer zawodowy spełniający warunki (wiek, wykształcenie, staż zawodowy). Prokuratorem nie może być osoba, której małżonek jest adwokatem. Jakie są zadania prokuratora?
Prokurator nadzoruje i prowadzi postępowanie przygotowawcze (śledztwa lub dochodzenia) w sprawach karnych, wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi sądami. W sytuacji niepo- twierdzenia zarzutów w wyniku postępowania sądowego prokurator odstępuje od oskarżenia. Prokurator ma prawo zaskarżać orzeczenia sądowe, czyli wnosić do sądu odwołanie – apelację. Pełni nadzór nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i decyzji o pozbawieniu wolności. Prokurator Generalny i Naczelny Prokurator Wojskowy mają prawo przedstawić prezydentowi wnioski o ułaskawienie. Prokuratorzy posiadają immunitet.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: