Rzecznik i jego biuro

O pomoc do rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna, organizacja obywateli organ samorządu. Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu albo wyników kontroli przeprowadzonej przez biuro rzecznika. Sprawdza fakty podane przez skarżącego, czyni to samodzielnie lub za pomocą innego organu kontroli, może zbadać sprawę na miejscu oraz żądać akt sprawy od każdej instytucji, po zbadaniu i stwierdzeniu, że prawa i wolności zostały naruszone, kieruje wystąpienie do właściwego organu lub do organu nadrzędnego o usunięcie naruszenia, ma prawo wniesienia rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i kasacji w sprawie kary, może żądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej lub postępowania administracyjnego na prawach przysługujących prokuratorowi oraz wnieść skargę do NSA na akty i czynności administracyjne, może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją. Rzecznik przy załatwianiu spraw nie jest związany terminem wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego. Rzecznik ma prawo odmówić podjęcia czynności i nie przysługuje od tego żaden środek odwoławczy. Rzecznik informuje corocznie Sejm i Senat o swojej działalności oraz stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: