Kategoria: Wiedza o społeczeństwie

Symbole integrującej się Europy

Integrująca się Europa ma swoje symbole: flagę i hymn, dzień i paszport. Projekt flagi Europy pochodzi od hiszpańskiego dyplomaty Salwadora de Madariaga y Rojo oraz francuskiego plastyka Arsena Heitza. Flaga przedstawia dwanaście ułożonych koliście złotych gwiazd, usytuowanych w miejscach godzin na tarczy zegara na błękitnym tle. Określano również proporcje długości flagi do jej wysokości w stosunku 3:2, promień gwiazdy na 1/18 wysokości i promień korony na 1/3 wysokości. Flaga Europy została przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 8 grudnia 1955 r. Od maja 1986 r. flaga europejska jest także symbolem wspólnot, a dziś Unii Euro- Symbole zj ednoczonej Europy pej skiej. W 1972 r. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął hymn europejski. Jest to muzyczna aranżacja preludium „Ody do radości” (IV część IX symfonii Ludwika van Beethovena) dokonana przez Herberta von Karajana. Paszport europejski jest w kolorze burgundzkiego wina, z napisem Unia Europejska pod nazwą państwa.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Unia Europejska

Utworzenie Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością prześledzenia pięćdziesięcioletniej już historii integracji. Zrodziła się w długoletnich debatach i poważnych sporach politycznych. Proces ten możemy podzielić na cztery etapy. Etap pierwszy związany jest z kształtowaniem się Ruchu Europejskiego w warunkach zagrożenia pokoju. W rezultacie ustanowiono Wspólnoty Europejskie, a w 1967 r. ujednolicono ich organy. Etap drugi zainaugurowany został decyzją o:  poszerzeniu wspólnot o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię w 1973 r.; o powołaniu Rady Europejskiej w 1974 r.; realizacji unii celnej; bezpośrednich wyborach do Parlamentu Europejskiego w 1979 r. Etap trzeci to: dalsze rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Grecję w 1981 r., Portugalię i Hiszpanię w 1986 r.; przyjęcie Jednolitego Aktu Europejskiego 1 lipca 1987 r. Jednolity Akt Europejski stworzył podstawy do dalszej realizacji zadań, które doprowadziły do utworzenia Unii. Wprowadził istotne zmiany instytucjonalno-prawne traktatów wspólnotowych. Umożliwił wprowadzenie jednolitego wolnego rynku bez barier wewnętrznych (wolny przepływ ludzi, kapitału, towarów i usług). Czwarty etap obejmuje takie wydarzenia jak: zjednoczenie Niemiec 3 X 1990 r., podpisanie 7II1992 r. traktatu w Maastricht, i proces jego ratyfikacji, rozszerzenie Unii o Austrię, Finlandię i Szwecję w 1995 r., Traktat amsterdamski, podpisany 2 X 1997 r., unia walutowa.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Filary Unii Europejskiej

Unia Europejska, to oparte na zasadzie wzajemności i solidarności porozumienie państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Unia Europejska nie ma osobowości prawnej. Zbudowana jest na trzech filarach (patrz schemat), różnej natury prawnej. Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej stanowił najobszerniejszą reformę europejskiego prawa wspólnotowego. „Jako kolejny stopień realizacji coraz ściślejszej unii narodów Europy” traktat zmierzał do zacieśnienia stosunków ekonomicznych i politycznych państw członkowskich. Filar pierwszy tworzy zreformowana Wspólnota Europejska, która stanowi podstawę prawną Unii Europejskiej. Filar drugi – wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB). Filar trzeci – sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości. Działalność filara drugiego i trzeciego opierać się miała na zasadach i procedurach międzynarodowych. Znacząca nowość tego traktatu polega na położeniu podwalin pod unię gospodarczą i walutową i uzgodnieniu kalendarium wprowadzenia wspólnej waluty – euro. Po zniknięciu groźby komunizmu wspólna waluta ma być spoiwem zjednoczonej Europy. Do unii walutowej od 1 stycznia 1999 r. przystąpiło 11 państw, obecnie 12 (z własnej woli poza nią są: Wielka Brytania, Szwecja i Dania). Począwszy od stycznia 2002 r. pojawią się banknoty i monety euro. W 6 miesięcy później waluty narodowe uczestników unii gospodarczej i walutowej stracą wartość środków płatniczych.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Obywatelstwo Unii

Traktat z Maastricht wprowadził pojęcie „obywatelstwa Unii” i określił zakres uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii: czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i europejskich, prawo do petycji, prawo do odwołania się do rzecznika praw obywatelskich Unii – mediatora. Traktat rozszerzył uprawnienia Parlamentu Europejskiego do współdecydowania z Radą Unii Europejskiej. Wprowadzona została zasada subsy- diarności, która miała zapobiegać nadmiarowi wpływów Wspólnot Europejskich w poszczególnych państwach. Ustanowiony został nowy organ Komitet Regionów. Potrzeba prowadzenia wewnątrz Unii Europejskiej polityki regionalnej jest konsekwencją dużego zrozumienia stopnia rozwoju społecznego i gospodarczego poszczególnych krajów członkowskich oraz istnienia jeszcze większych dysproporcji rozwojowych pomiędzy ich regionami. Dysproporcje te często mają charakter strukturalny, wynikający z peryferyjnego położenia regionu, trudnych warunków klimatycznych i geograficznych, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury, niekorzystnej struktury gospodarki (z dominacją rolnictwa), niskiego poziomu kwalifikacji pracowników. Traktat o Unii Europejskiej stał się przedmiotem intensywnych sporów politycznych. Główna kontrowersja dotyczyła nakreślonego w zarysach w Maastricht stosunku Unii Europejskiej do państwa narodowego. Obawy i opór wywołało nadmierne przesunięcie kompetencji ze szczebla narodowego na europejski (międzyrządowy) w zakresie współpracy politycznej. Jako zagrożenie narodowej państwowości potraktowano rozległe gwarancje podstawowych wolności (swobodny ruch towarów, osób, usług i kapitału) i unię walutową.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Traktat amsterdamski

Dokonano modyfikacji traktatu z Maastricht w Amsterdamie. Dokument został podpisany października 1997 r. jako traktat amsterdamski, którego celem jest „zachowanie i dalszy rozwój Unii jako sfery wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której w powiązaniu z odpowiednimi środkami w zakresie kontroli na granicach zewnętrznych (układ z Shengen), imigracji, prawa azylowego, a także zapobiegania i zwalczania przestępczości zapewniona będzie pełna swoboda przepływu osób” w okresie 5 lat. Kwestie te przeniesione zostały do filara pierwszego z trzeciego. Regulacje te zyskują dodatkowo na znaczeniu, ponieważ ich naruszenie może doprowadzić do zawieszenia praw państw członkowskich. Traktat zgodnie z oczekiwaniami obywateli potwierdza konieczność koordynowania działań na rzecz zatrudnienia. Umacnia politykę wspólnotową w dziedzinie spraw socjalnych, środowiska naturalnego, ochrony konsumenta i zdrowia publicznego. Nie udało się włączyć do traktatu katalogu praw człowieka. Traktat amsterdamski formułuje na nowo istotne elementy filara drugiego, które przewidują dodatkowe rozszerzenie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa o zadania humanitarne, zadania na rzecz pokoju, a także interwencje w rozwiązywaniu konfliktów oraz wspólną strategię, ale aktualnie bez możliwości rozstrzygnięć większościowych. Koordynatorem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest od 2000 r. Javier Solana. Zachowane zostały w filarze trzecim zwalczanie terroryzmu, handel narkotykami, handel ludźmi, materiałami nuklearnymi, oszustwa i inne przestępstwa oraz zapobieganie tym zjawiskom.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!