Kategoria: Wiedza o społeczeństwie

System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej

Obywatele państw należących do Unii Europejskiej korzystają, poza przedstawionymi, z uprawnień w zakresie ochrony praw człowieka wynikających z traktatów wspólnotowych. Traktat o Unii Europejskiej ustanowił obywatelstwo Unii. Każdy obywatel Unii (obywatele państw członkowskich) ma prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich, głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych do Parlamentu Europejskiego w tym państwie członkowskim, w którym przebywa, prawo ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne wszystkich państw członkowskich oraz zgłaszania petycji do Parlamentu Europejskiego i Mediatora-Rzecznika Praw Obywatelskich Unii (Ombudsmana). Skargi mogą dotyczyć przypadków złego zarządzania i funkcjonowania organów Unii (z wyjątkiem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji). Rzecznik przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy lub na podstawie skarg przedstawionych bezpośrednio przez zainteresowanych, bądź też przez posła Parlamentu Europejskiego. Jeśli rzecznik stwierdza nieprawidłowości, przedstawia daną sprawę odnośnej instytucji, która w ciągu 3 miesięcy informuje go o swoim stanowisku. Pierwszym mediatorem- -rzecznikiem – Ombudsmanem Unii Europejskiej, został w 1995 r. Magnus Sóderman z Finlandii. Urzędnicy Unii Europejskiej mogą bronić swoich praw w Sądzie Pierwszej Instancji Trybunału Sprawiedliwości.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Integracja europejska

Idea integracji Europy zrodziła się ponad 1000 lat temu. Trudna była jednak do urzeczywistnienia. To, co się stało w czasie drugiej wojny światowej, wyzwoliło powszechną wolę współczesnej integracji społeczeństw Europy Zachodniej. Jakie były motywy powszechnej woli integracji społeczeństw i państw? Motywów było wiele, można je sformułować w pięciu punktach: ludobójstwo – oraz poszukiwanie przez Europejczyków nowej tożsamości po przyzwoleniu na szowinizm i rasizm, powstrzymanie komunistycznej ekspansji, zagwarantowanie pokoju i bezpieczeństwa, potrzeba wolności i swobody poruszania się w świecie, potrzeba życia w cywilizowanych warunkach, które mógł zapewnić wspólny rynek, nadzieja na odzyskanie pozycji na arenie międzynarodowej przez państwa europejskie, którą utraciły na rzecz mocarstw światowych: Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Co to jest integracja? Integracja to „wytwarzanie całości z drobnych cząstek”. Polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe. Integracja może obejmować różnorodne sfery życia społecznego dla wspólnych korzyści, gospodarkę i politykę. Bardzo ważna dla integracji jest kultura, gdyż tworzy świat znaczeń, symboli i wartości, dzięki którym ludzie mogą się porozumiewać. Komunikowanie się ludzi, a więc przekazywanie znaczeń i symboli to również wzajemne potwierdzanie przynależności do tej samej zbiorowości. Towarzyszy ono przełamywaniu barier lokalnych, regionalnych, wreszcie narodowych.

 

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Ruch europejski

Pomysł utworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy” padł w 1946 r. z ust Winstona Churchilla. Niemal równocześnie zaczęły się pojawiać również inne koncepcje zacieśnienia współpracy między europejskimi państwami. Prezentowali je wybitni politycy, dziś nazywani Ojcami Europy: Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak i Alcide de Gasperi. Spośród wielu Polaków szczególny wkład w zakresie integracji Polski z Zachodem wnieśli: Jan Karski, Jerzy Giedroyc, Jerzy Rotzinger, Władysław Bartoszewski, Jan Kułakowski i Tadeusz Mazowiecki. W maju 1948 r. odbył się w Hadze kongres europejski, na którym przyjęto deklarację polityczną wzywającą do zjednoczenia państw europejskich. W październiku 1948 r. powstała w Brukseli organizacja pod nazwą Ruch Europejski, której celem było propagowanie idei integracji Europy. Organizacja ta prowadzi działalność w dalszym ciągu. W ramach Ruchu Europejskiego funkcjonują rady krajowe, m.in. Polska Rada Ruchu Europejskiego, kluby europejskie w szkołach. Ruch Europejski doprowadził do powstania w dniu 5 maja 1949 r. Rady Europy, pierwszej międzyrządowej organizacji współpracy. Radę Europy utworzyło 10 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Norwegia, Szwecja i Włochy. Dziś do Rady Europy należy 41 państw. Polska została przyjęta 26 listopada 1991 r.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Wspólnoty Europejskie

W dniu 18 kwietnia 1951 r. sześć państw: Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy na mocy podpisanego traktatu paryskiego powołały na 50 lat Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Traktat paryski wszedł w życie w 1952 r. Na jego mocy sektory węglowy i stalowy krajów członkowskich zostały poddane wspólnej międzynarodowej kontroli. Powołano do życia ponadpaństwowe organy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali: Wysoką Władzę, Radę Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości oraz Radę Ekonomiczno-Społeczną. Traktat stał się początkiem dalszej integracji europejskiej. Nie powiodły się próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Powołana do życia w 1954 r. Unia Zachodnioeuropejska, z siedzibą w Londynie także takiej roli nie spełniała, ponieważ priorytetowy w zakresie polityki obronnej okazał się pakt północnoatlantycki (NATO), powstały na mocy traktatu waszyngtońskiego z kwietnia 1949 r. Po niepowodzeniu inicjatywy powołania Europejskiej Wspólnoty Obronnej kolejne działania na rzecz integracji europejskiej podjęto 1 czerwca 1955 r. w Mesynie. Wyłoniono komitet do opracowania obszarów integracyjnych pod przewodnictwem PH. Spaaka. Raport P.H. Spaaka stał się podstawą utworzenia dwóch odrębnych wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Decyzję o powołaniu wyżej wymienionych wspólnot podjęto na mocy traktatów rzymskich, podpisanych 25 marca 1957 r., które weszły w życie 1 stycznia 1958 r.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

Proces łączenia organów wspólnotowych

Od 1 stycznia 1958 r. funkcjonowały trzy Wspólnoty Europejskie w tym samym składzie państwowym i trzy struktury organów zarządzających. W 1965 r. podjęto decyzję, o fuzji organów wspólnot. Proces łączenia organów wspólnotowych trwał do 1 lipca 1967 r. Jako pierwsze udało się powołać wspólne Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne pod nową nazwą Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości, w następnej kolejności Radę Ministrów, Wysoką Władzę przekształcono w Komisję Wspólnot Europejskich oraz Komitet Stałych Przedstawicieli Rządowych. Z biegiem lat okazało się, że konieczna jest współpraca w liczniejszym gronie państw i w nowych dziedzinach w celu rozwiązywania wspólnych problemów, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie same się uporać.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!