Kategoria: Kultura i zachowanie

Z PUNKTU WIDZENIA STRUKTURY

Jednakże z punktu widze­nia tej struktury, jaką realizuje styl życia, sprawa przedstawia się inaczej. W strukturze tej praca nie jest reprezentowana swoją we­wnętrzną logiką, jest to pozycja w repertuarze dobowym taka jak każda inna. Jest to prze­gródka czasowa wypełniona swoiście, lecz po­dobnie jak inne kryje ona w sobie jakość sa­moistnie spełnioną. Moment przyjazdu do pra­cy — to tylko wstępna czynność, przygotowu­jąca określoną pozycję repertuaru. Czynności takich wewnątrz poszczególnych epizodów dnia jest więcej: aby zjeść posiłek — nakrywam do stołu, aby czytać — maszczę się na fotelu ustawiam odpowiednio lampę. Epizody więc mogą narastać według pewnej logiki spraw­czej aż do zakończenia, które jest wypełnie­niem ich ostatecznego celu.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

ZIARNISTA STRUKTURA

Tym natomiast, co odróżnia sferę stylu, jest brak kierunkowych, postępujących, sprzężeń sprawczych (podob­nych do tych, jakie charakteryzują proces ro­boczy) pomiędzy epizodami.To, co nazwałem wyżej „ziarnistą” strukturą epizodów, wpisuje się zarówno w cykl doby, sezonu, roku, jak i okresów życia — młodość, wiek dojrzały, starość — w życie wreszcie w jego całości. W sferze stylu życia, twórczość, działalność społeczna reprezentowane są jednym tylko aspektem swej hybrydycznej natury. Każdy z tych zakresów czynności podlega poza tym wewnętrznej logice długich swoistych cykli, których realnego istnienia nie zaciera fakt, iż ujmując je z perspektyw stylu życia, abstrahu­jemy od nich.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

W INNY SPOSÓB

W inny sposób do stylu życia wchodzi natomiast to wszystko, co obejmuje­my mianem konsumpcji. Prawdą jest, że w za­chowaniach określonych jako konsumpcyjne podlegamy koniecznościom, mają one jednak szczególny charakter: są to konieczności bezpo­średnie, odnoszą się wprost do podmiotu podej­mującego działanie, podjęta czynność stanowi reakcję, która wyczerpuje sprawę. W wielu ujęciach zagadnienia utożsamiano nieledwie sferę stylu życia z konsumpcją. Skła­niał się do tego niekiedy Stanisław Ossowski, odczuwając wszakże potrzebę uściślających rozróżnień. W innych ujęciach zakres pojęcia „styl życia” bywa tak rozszerzany, że obejmuje właściwie wszystkie zaangażowania człowieka rozważane we wszystkich swoich aspektach, jest to pewnego rodzaju summa socjograficzna.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

KATEGORIA STYLU

Wymotanie tego, co ukazuje nam ujęcie w ka­tegorii stylu życia, z tego wszystkiego, co człowieku społecznym da się powiedzieć, jest sprawą ważną dla przydatności samej tej kate­gorii. Utożsamienie jej bez zastrzeżeń z kon­sumpcją iść może na rękę interpretacjom życia społecznego, które pogłębiają rozdział między pracą i powinnościami publicznymi a całą resz­tą zaangażowań człowieka.Przydatniejsze wydaje się (zgodnie z zastrze­żeniami S. Ossowskiego) takie rozumienie stylu życia, które nie rozcina radykalnie różnych sfer uczula na istnienie zależności i interferencję wzajemną na ich współobecność w nadrzęd­nej jedności.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

KULTURA ROZUMIANA GLOBALNIE

Obarczony w użytku powszednim, ale i także w bardziej „uczonym”, znaczną nieostrością za­kres pojęcia stylu życia zdaje się czasem roz­tapiać w tym, co nazywamy konsumpcją. W in­nych ujęciach z kolei grozi tu niemal zlanie z zakresem pojęcia „kultura”. Oczywiście nie mogłaby tu wchodzić w grę kultura rozumiana globalnie — a więc z włą­czeniem np. wiedzy i pnjktyk technologicznych. Jednak nawet , lecz tzw. selek­tywne pojęcie kultury, pojęcie przykrojone na miarę odpowiadającą przeprowadzanemu po­równaniu, wydaje się ogarniać problematykę szerszą, niż mieści w sobie sfera stylu życia.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!