Kategoria: Kultura i zachowanie

ROZMAITE WĄTKI TRADYCJI

Wydaje się, iż w rzeczywistości mamy dziś do czynienia z wielością powiązanych we­wnętrznie konfiguracji, które krzyżują się współwystępują oboklegle na wiele różnych sposobów. Odpowiada to m.in. złożonym i zróż­nicowanym od przypadku do przypadku przynależnościom ludzi do wielu grup, których wzajemne powiązania nie muszą skądinąd pro­wadzić do rodzenia się w pełni adekwatnych nadrzędnych wzorów kulturowych. W grę tak­że wchodzą rozmaite wątki tradycji, np. este­tycznej, rozrywkowej, intelektualnej, które uniezależniły się od siebie. Pojęcie „stylu ży­cia”, pozornie implikujące zarazem jedność ogólność, należy przyjmować z tymi wszystki­mi zastrzeżeniami, należy je przyjmować — jeśli tak można powiedzieć — w słabszym sen­sie terminu.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

DUŻY STOPIEŃ WYSTĘPOWANIA

W rzeczywistości, w ten sposób, w dużym stopniu występuje syndromatyczność, czyli spotkanie elementów różnych, dla któ­rych nie udaje się znaleźć nadrzędnych wyrazi­stych zasad ogólniejszych, ukazujących zawarte w owym spotkaniu powiązanie wewnętrzne. (Mowa tu wciąż o ogólniejszych zasadach mają­cych charakter rozpowszechnionych wzorów — tutaj „nadwzorów” — kultury. Czym innym są modele budowane przez badaczy, które między obokległymi i krzyżującymi się wzorami wznieść mogą pomosty teoretyczne, wyjaśniając ich odniesienia np. do wspólnych postaw psy­chospołecznych. Takie „wspólne mianowniki” w pewnej mierze stają się składnikiem świado­mości społecznej — jest to znamienne dla na­szych czasów — nie one jednak mogą przesą­dzić o jednolitości stylu życia, działając co naj­wyżej na rzecz wzajemnej tolerancji zwolenni­ków odmiennych kombinacji w obrębie „stylu”.)

 

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

SFERA STYLU ŻYCIA

W sferze stylu życia występuje szczególna relacja do czasu, które to stwierdzenie impli­cite zawiera się już w analizie przeprowadzo­nej w poprzednich punktach tego wywodu. Aby sprawę uczynić wyraźniejszą, ucieknę się do pewnych powtórzeń.Praca czy twórczość są długodystansowymi,, zaprogramowanymi działaniami docelowymi. Nawet praca, która, indywidualnie rzecz bio­rąc, polega na wykonywaniu tych samych czynności, należy do działań o dalekiej perspek­tywie i o fazowym trybie spełniania się — bądź dlatego, że wchodzi do kompleksu pracy kolektywnej, bądź przez swój aspekt ekono­miczny. Działania takie cykliczność zawdzię­czają własnej strukturze wewnętrznej i zna­miennym dla nich odniesieniem przedmioto­wym.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

SKŁADAJĄCE SIĘ ZACHOWANIA

Zachowania, które składają się na styl życia, mieszczą się w cyklach ludzkiego bytowania. Szczególnie ważny jest cykl dobowy, jakkol­wiek niektóre komponenty behawioralne sty­lu życia nie przypadną na każdy dzień, powra­cać będą w rytmie o dłuższych interwałach (uroczystości, wakacje, rzadsze zdarzenia kul­turalne). W bardziej sfabularyzowanych opi­sach narzuca się pojęcie życia codziennego. Nie ma tu długiego docelowego rozwoju poprzez odcinki czasu rozmaicie odniesione do spełnie­nia, jak to jest w przypadku np. pracy. Porzą­dek życia codziennego nie stanowi łańcucha etapów, z których poprzedni przygotowywać by miał następny, wszystkie zaś wieńczyć się ostatnim.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA

Gdyby tak było, trzeba by uznać, że to, co składa się na cykl dobowy, jest przygoto­waniem do wieczornego spoczynku. Gdy mó­wimy o zdobywaniu doświadczenia życiowego, powstaje pozór działania kumulacyjnego po­dobnego do pracy, w istocie jednak doświad­czenie takie nie jest owocem łańcucha działań zaprogramowanych, lecz ubocznym produktem zdarzeń nie powiązanych następczo. W sferze stylu życia odcinki czasu są rozmaicie wypeł­nione, stanowią jednak jednostki samoistne. Nie jem śniadania „po to”, aby pojechać do pracy, nie oddaję się lekturze „po to”, aby przygotować się do wizyty u przyjaciół. Przy­jazd do pracy wydaje się czymś jakościowo róż­nym, podejmujemy go wszakże po to, aby pod­jąć dalsze zajęcia, jest on pierwszym ogniwem fazowego łańcucha.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Adam Jaworski i z zawodu jestem wykładowcą. Postanowiłem, założyć tego bloga z pasji. Wiem jak ważna w dzisiejszych czasach jest wiedza i że każdy teraz poszukuje informacji w internecie. Jeśli moja strona przypadła Ci do gustu to zostań tutaj na dłużej!